Poslanie školy

Poslanie školy

„Umenie je fikcia, ktorá nám umožňuje rozpoznať pravdu.“

Pablo Picasso

Naša škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. Poskytuje umelecké vzdelávanie pre talentované deti, mládež a dospelých v prípravnom štúdiu, I. a II. stupni základného štúdia a štúdia pre dospelých v odboroch: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický.

 • Zámer:

  1. rozvinúť umelecký talent a estetické vnímanie
  2. individuálny prístup k žiakom
  3. viesť našich žiakov ku kvalitnej umeleckej prezentácii na verejnosti
  4. rozvíjať kreativitu, fantáziu a emocionálnu inteligenciu žiaka
  5. ponúkať orientáciu v umení a kultúre
  6. posilňovať úctu ku kultúrnym hodnotám
 • Prečo sa rozhodnúť štúdiu na našej škole?

  1. vyučovanie prebieha na rôznych miestach, aby sme zabezpečili našim žiakom čo najkomfortnejšie vyučovacie hodiny (bez zbytočného cestovania, bez stresu z neznámeho školského prostredia, v rodinnej atmosfére)
  2. naši pedagógovia sú aktívni umelci
  3. našou prioritou je, aby naši žiaci získali dobré skúsenosti s umeleckým štúdiom
  4. zabezpečíme zážitkové učenie a umelecký oddych popri školských povinnostiach
  5. partnerský vzťah medzi učiteľom a rodičom, založené na vzájomnom rešpekte, dôvere a otvorenej komunikácii
  6. vystúpenia na koncertoch doma i v zahraničí
  7. významné umiestnenia v regionálnych a celoslovenských súťažiach
  8. príprava na talentové prijímacie skúšky na stredných školách a univerzitách
  9. výška školného je nižšia ako na štátnych základných umeleckých školách