Mgr. Pappová Katarína, DiS.art.

Mgr. Pappová Katarína, DiS.art.
riaditeľka školy

Vyštudovala odbor husle na Konzervatóriu v Bratislave, v triede profesorky Márie Karlíkovej.

Vo svojich štúdiách pokračovala na Univerzite Komenského v Bratislave , na Pedagogickej fakulte získala diplom z hudobnej výchovy. Počas rokov 1979- až do marca 2011 pracovala na Základnej umeleckej škole v Štúrove, ktorá počas jej 19-ročného pôsobenia na poste riaditeľky školy prijala čestný názov Ferenca Liszta. Založila tradíciu a 15 rokov organizovala Hudobné Dni v Štúrove. Takmer 10 rokov viedla ľudový súbor Tücsök, ktorý vyhral početné množstvo celoštátnych, ale aj zahraničných cien. Študenti ľudového súboru sa dodnes venujú hudobnému folklóru (skupina Varjos). Za svoj veľký pracovný úspech považuje, že jej žiaci po úspešne zvládnutých prijímacích skúškach mohli pokračovať v štúdiu aj na Vysokej škole muzických umení vo Viedni. Ako huslistka, bola dlhoročnou členkou Komorného orchestra slovenských učiteľov, neskôr aj Strigonium Consort- komorného orchestra starej hudby. Spevácky zbor Stilla Pectus získal pod jej vedením viaceré domáce aj zahraničných hudobných koncertov a majstrovských kurzov, prípadne ich aj organizovať, napr.: Taliansko-Rím, Španielsko, Kanárske ostrovy- Tenerrife, Rakúsko-Gaming, Nemecko-Kaiserslautern, Blankensburg, Poľsko- Klobuck, Česko- Praha, Rumunsko- Szepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, samozrejme Maďarsko- Budapešť, Pécs, Miskolc, Debrecen, atď. Takto nadobudnuté skúsenosti umožnili vytvorenie úspešne fungujúcich partnerstiev, posilnenie spolupráce so svetoznámymi umelcami, umeleckými školami a inštitúciami.

Takto hovorí o sebe: „Ako desaťročná, žiačka práve štúrovskej základnej školy a základnej umeleckej školy, som sa rozhodla, že by som sa chcela stať učiteľkou hudby tu doma. Neoľutovala som toto rozhodnutie, veď je to najkrajšie povolanie na svete. Hudba, umenie dáva človeku obrovské možnosti, ale zároveň aj zodpovednosť. Máme možnosť sledovať a pôsobiť na duševný vývoj nášho najdrahšieho pokladu-našich detí.“