Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický odbor

Dramatická výchova rozvíja predstavivosť a fantáziu, citlivosť voči ľuďom aj umeniu, rozširuje slovnú zásobu, čo žiakom pomôže aj v každodennej komunikácii so svojimi rovesníkmi. Deti a mladí ľudia získajú i zdravé sebavedomie, čo umožňuje napredovanie aj v osobnom živote. Vďaka štúdiu herectva dávame žiakom možnosť získať základy hereckej techniky, reči a hlasu, javiskového pohybu a rytmiky a hlavne prácu s dramatickým textom.

Edukačný proces je zameraný na umelecký prednes, tvorivú hru, mimický prejav, jednoduché scénické miniatúry a žiaci sú súčasťou väčších divadelných predstavení.