Szerződések

Osobný údaj_dodatok

Zmluva o nájme nebytových priestorov_2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dodatok k zmluve ZO/2019A17578-1

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb uzavretý v zmysle zákona 351 2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb uzavretý v zmysle zákona 351 2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

Dohoda o refakturácii a vysporiadaní režijných nákladov 15.2.2018

Dohoda o refakturácii a vysporiadaní režijných nákladov

Sublicenčná zmluva na používanie programu iZUŠ

Zmluva č. ZO 2019A17578-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane os. údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o poskytovaní služieb DataWex Cloud

Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa zákona č. 351 2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

Zmluva o spracúvaní os. údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom

Zmluva o uverejnení inzercie

Zmluva o výkone niektorých činností pracovnej zdravotnej služby vyplývajúce zo zákona č. 355 2007 Z.z.

Zmluva o výpožičke uzavretá v zmysle občianskeho zákonníka v platnom znení

Zmluva o zabezpečení posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 a 2 -2016

Zmluva o zabezpečení posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 1 a 2

Zmluva o zverejnení inzercie

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

Hasicsky suhlas

Ille

Interaktiv

Kooperativa

Ministerstvo skolstva

Najom

Notebook

Ochrana majetku

Orange

Regionalny urad

Statisticky urad

Suhlas so zriadenim szus

Suhlas so zriadenim

Telekom internet

Telekom linka

Vema v4

Zlate

Zmluva priestorov